Projekty

Norway Grants

Informacja o dofinansowaniu.

Informacja o dofinansowaniu

Informujemy, że w roku 2015 otrzymaliśmy wsparcie z programu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  „Green Industry Innovation Programme Poland”, którego Operatorem jest norweska instytucja – Innovation Norway. Celem programu jest wsparcie projektów przyczyniających się do poprawy sytuacji w zakresie wpływu przedsiębiorstw na środowisko oraz zmniejszenia emisji do powietrza, wody i ziemi oraz większe wykorzystanie technologii przyjaznych dla środowiska. Działania te mają również na celu tworzenie nowych, „zielonych” miejsc pracy.

Wsparciu podlega projekt “Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu tworzyw sztucznych” w oddziale Spółki w Inowrocławiu.

Skutkiem realizacji projektu będzie umożliwienie recyklingu tworzyw sztucznych o dużym stopniu zanieczyszczenia, stworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy oraz znaczne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Kwota dofinansowania: 500 tys. EUR

Information about the grant

We inform that we have received financial support from Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014 “Green Industry Innovation Programme Poland” in 2015, which is operated by Norway institution – Innovation Norway.

The objective of the scheme is to support the projects that contribute to the improvement of the business on the environment and reduce emissions in the air, water and land and the greater use of an environmentally friendly technology. All these activities are aimed at creating new „green” jobs.

The Project which receive support is ”Implementation of the innovative technology in plastic recycling“ at a company site in Inowrocław.
The result of the implementation of the project will be the possibility to recycle plastics with a high level of dirt, creating “green” jobs and reducing the level of CO2 emissions to atmosphere. The amount of the grant: 500 thousand EUR.