admin

Gospodarka odpadami

W
yróżnia nas kompleksowość serwisu – obsługujemy przedsiębiorstwa przemysłowe zarówno w zakresie logistyki (odbioru, transportu, sortowania) jak i zaawansowanego i innowacyjnego przetwarzania odpadów i surowców wtórnych, w tym likwidacja towarów wycofanych z obrotu handlowego.
Bardzo szeroki pakiet uprawnień w ww. obszarze działalności gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo prawno-administracyjne oraz właściwy tryb postępowania z odbieranymi odpadami.

Wieloletnie doświadczenie w bliskiej współpracy z wieloma firmami pozwoliło nam odpowiednio przygotować instalacje tak, aby zapewnić bezpieczeństwo w zakresie kompleksowego usuwania odpadów z każdego rodzaju przemysłu.

Czytaj więcej »Gospodarka odpadami

Elektroodpady

zupełnieniem świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami jest instalacja do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbierane elektroodpady poddawane są procesowi demontażu, podczas którego z urządzeń odzyskiwane są takie elementy jak: płytki drukowane, napędy CD/DVD, dyski twarde, elementy tworzyw sztucznych, złom stalowy i złom metaliCzytaj więcej »Elektroodpady

Niszczenie Towarów

O
ferujemy usługę stacjonarnego niszczenia towarów. Towary niszczone są poprzez zmielenie, tak zmielony towar w wyniku procesu technologicznego zamieniany jest w paliwo alternatywne, które dostarczamy do cementowni.
Towary, które najczęściej podlegają niszczeniu to towary wycofane z rynku, towary wybrakowane, towary przechwycone przez izby celne, wyroby gotowe pozostałe na magazynach, wyroby przestarzałe i przeterminowane. Przeprowadzamy profesjonalną, bezpieczną i gwarantującą całkowite zniszczenie, utylizację towarów poprzez ich mechaniczne uszkodzenie, rozdrobnienie oraz ostateczne termiczne przekształcenie w instalacjach przystosowanych do termicznego przekształcania odpadów. Towar po przejściu przez nasz proces technologiczny staje się towarem niezdatnym do użytku i przybiera charakter odpadu. Towary niszczone przez nasze urządzenia to różnego rodzaju dokumentacje ,elektroniczne nośniki informacji (CD, pendrive, dysk twardy itp.), kosmetyki i farmaceutyki, odzież, elementy wyposażenia wnętrz i domostw, przedmioty codziennego użytku,. Niszczymy towary wycofane z centrów handlowych, marketów, hurtowni, towary wycofane przez producentów. Naszymi klientami są izby celne, instytucje administracji publicznej, producenci, pośrednicy oraz sprzedawcy handlowi.
Obsługujemy firmy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej »Niszczenie Towarów

Recykling tworzyw sztucznych

pecjalnością OPTIMA Recykling jest kompleksowy recykling tworzyw sztucznych, obejmujący wszystkie jego etapy, tj. zbiórkę, przetwarzanie i kierowanie do określonych aplikacji przetwórczych. Dzięki naszemu zaangażowaniu co miesiąc setki ton odpadów tworzyw sztucznych przerabiamy na przemiały i regranulaty, z których następnie powstają nowe produkty. Nasze działania prowadząCzytaj więcej »Recykling tworzyw sztucznych

Konsulting ekologiczny

  ramach świadczonych usług oferujemy naszym klientom fachowe doradztwo w zakresie właściwego i zgodnego z przepisami prawa ochrony środowiska postępowania z odpadami. Oferujemy: