Niszczenie Towarów

O
ferujemy usługę stacjonarnego niszczenia towarów. Towary niszczone są poprzez zmielenie, tak zmielony towar w wyniku procesu technologicznego zamieniany jest w paliwo alternatywne, które dostarczamy do cementowni.
Towary, które najczęściej podlegają niszczeniu to towary wycofane z rynku, towary wybrakowane, towary przechwycone przez izby celne, wyroby gotowe pozostałe na magazynach, wyroby przestarzałe i przeterminowane. Przeprowadzamy profesjonalną, bezpieczną i gwarantującą całkowite zniszczenie, utylizację towarów poprzez ich mechaniczne uszkodzenie, rozdrobnienie oraz ostateczne termiczne przekształcenie w instalacjach przystosowanych do termicznego przekształcania odpadów. Towar po przejściu przez nasz proces technologiczny staje się towarem niezdatnym do użytku i przybiera charakter odpadu. Towary niszczone przez nasze urządzenia to różnego rodzaju dokumentacje ,elektroniczne nośniki informacji (CD, pendrive, dysk twardy itp.), kosmetyki i farmaceutyki, odzież, elementy wyposażenia wnętrz i domostw, przedmioty codziennego użytku,. Niszczymy towary wycofane z centrów handlowych, marketów, hurtowni, towary wycofane przez producentów. Naszymi klientami są izby celne, instytucje administracji publicznej, producenci, pośrednicy oraz sprzedawcy handlowi.
Obsługujemy firmy na terenie całego kraju.

Jakość

Sprawdzeni i zaufani pracownicy gwarantują pełne bezpieczeństwo i wysoką jakość usługi od momentu załadunku, poprzez transport oraz w czasie procesu niszczenia.
Niszczenie odbywa się na terenie naszej firmy, w zamkniętym pomieszczeniu, do którego mają wstęp tylko upoważnione osoby. Na Państwa życzenie dokumentujemy niszczenie materiałów na zdjęciach lub filmie. Po zniszczeniu zostaje sporządzony protokół.

Bezpieczeństwo

Mówiąc o bezpieczeństwie mamy również na uwadze zniszczenie wszystkich znaków graficznych jak i właściwości pierwotnych produktów przeznaczonych do zniszczenia.

W związku z powyższym opracowaliśmy i wprowadziliśmy w naszych zakładach szczegółowe procedury postępowania z tzw. odpadami podwyższonego ryzyka. Są to m.in.

  • transport odpadów samochodami wyposażonymi w system lokalizacji pojazdów GPS,
  • plombowanie każdej partii transportowej. Usunięcie plomby dokonywane jest przez pracownika odpowiedzialnego za
  • rozładunek na terenie naszego zakładu,
  • monitoring telewizji przemysłowej, gwarantujący ciągły dozór nad procesem niszczenia,
  • niszczenie odpadów zawierających znaki graficzne we własnych instalacjach pod nadzorem kierownika zakładu na
  • pierwszej zmianie (w przypadkach szczególnych na drugiej zmianie),
  • sporządzenie protokołu zniszczenia każdej partii towaru, a gdy to jest wymagane wraz z odpowiednią dokumentację fotograficzną,
  • ważenie towarów na wagach legalizowanych.

Z uwagi na fakt, iż świadczone usługi wymagają pełnej przejrzystości zapewniamy naszym klientom możliwość osobistego nadzoru nad procesem niszczenia.